SPK informuje

Vážení priatelia poľovníctva a slovenskej prírody.
V januári tohto roku sme založili tradíciu stretávania sa poľovníkov s našimi priaznivcami a priateľmi na Celoslovenskom Devana bále. V súčasnosti pripravujeme už druhý ročník, ktorý sa bude konať dňa 27. januára 2017 o 19H30. Organizuje ho Klub slovenských poľovníčok a Občianske združenie Devana. Veríme, že tak ako vlani sa na Devana bále opäť stretneme a strávime spolu krásny večer v príjemnom prostredí. Sme presvedčení že prijmete naše pozvanie a príjemne sa zabavíte pri dobrom jedle pripravenom z diviny, prezentácii výborných vín slovenskej produkcie a pive najstaršieho slovenského pivovaru. Ak podporíte činnosti pre deti a mládež, budú pre Vás opäť pripravené hodnotné ceny. Tešíme sa na stretnutie s Vami. Kontakt: devanabal@gmail.com, tel.: 0903 424 411
LÍSTKY UŽ V PREDAJI!!

scan

Kvóta lovu vlka dravého 2015-16

kvóta lovu vlka dravého 2015_2016  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ako ústredný orgán štátnej správy poľovníctva podľa § 72 písm. m) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poľovníctve“):       určuje
ročnú kvótu lovu vlka dravého (Canis lupus) v poľovníckej sezóne 2015/2016 pre územie Slovenskej republiky v celkovom počte 90 jedincov, z toho pre

Banskobystrický kraj 25 jedincov,  Žilinský kraj 24 jedincov, Prešovský kraj 28 jedincov, Košický kraj  12 jedincov,  Trenčiansky kraj 1 jedinec

 

Výnimka na plašenie a usmrcovanie kormorána veľkého – revíry SRZ

Výnimka sa vzťahuje na všetky lovné rybárske revíry SRZ okrem revírov uvedených v prílohe č. 1rozhodnutia a na rybárskych revíroch Dunaj č. 4 (2-0620-1-1), Dunaj č. 2 (2-0490-1-1) a Dunaj č. 1 (2-0480-1-1) sa povoľuje táto výnimka len vo vzdialenosti 100 m v smere toku a 100 m proti prúdu od ústí riek Morava, Váh, Hron a Ipeľ.

Na lovných rybárskych revíroch je možné realizovať výnimku v období od 01.09. do 31.03. a to opakovane až do 31.03.2020 (obdobie 5 rokov).

Na vybraných chovných rybárskych revíroch, ktoré tvoria prílohu č. 2 uvedeného rozhodnutia, je možné výnimku realizovať celoročne. V rybárskych revíroch Číčovské rybníky (2-0310-1-2), VN Bátka (3-4910-1-2), VN Martinová (3-5380-1-2) a Rybníky Brzotín (4-2210-1-2) savýnimka môže realizovať od 01.07. do 31.03., a to s platnosťou do 31.03.2020 (obdobie 5 rokov).

Odlov a plašenie kormoránov veľkých na uvedených rybárskych revíroch bude možné vykonávať iba pri splnení nasledujúcich podmienok.

1.) Každý odlov alebo plašenie spolu so zoznamom lokalít je potrebné oznámiť písomne alebo elektronickou poštou najneskôr 1 deň pred realizáciou povolených činností príslušnému organizačnému útvaru Štátnej ochrany prírody SR. Zoznam príslušných správ NP a CHKO pre každú základnú organizáciu SRZ je uvedený na webovej stránke Rady. V prípade nejasností o príslušnom útvare ŠOP SR kontaktujte prosím svojho oblastného ichtyológa.

2.) Odstrel kormoránov je možné realizovať len na pobrežných pozemkoch, t.j. najviac 100 m od brehovej čiary.

3.) Na kormorány veľké možno strieľať len za podmienky, že nebudú letieť v kŕdli s inými druhmi vtákov.

4.) Počet odstrelených jedincov kormorána veľkého v jednom roku bude max. 1300 ks (počíta sa kalendárny rok).

5.) Vykonaný odstrel s uvedeným počtom usmrtených jedincov kormorána je potrebné bezprostredne ohlásiť  (najneskôr do 5 dní) územne príslušnému organizačnému útvaru ŠOP SR, a zároveň na Radu SRZ (poštou alebo elektronicky na adresu stencl@srzrada.sk), a to z dôvodu operatívneho sčítavania odlovených kormoránov, aby nebol prekročený povolený počet odlovených jedincov. Na nahlasovanie ulovených jedincov je potrebné použiť formulár „Záznam o odlove kormoránov a nakladaní s nimi“, ktorý je umiestnený na webovej stránke Rady SRZ v sekcii Rada SRZ, Kormorán – výnimka. Pre efektívnejšie spracovanie údajov odporúčame všetkým ZO, ktoré sa budú aktívne zúčastňovať plašenia a odlovu kormoránov veľkých, aby  nahlasovanie odlovov a ulovených jedincov prebiehalo elektronickou formou.

6.) Ulovené a dohľadané kormorány je potrebné odovzdať príslušnému útvaru ŠOP SR, v prípade nezáujmu bude potrebné kadávery zlikvidovať podľa platných veterinárnych predpisov. Tiež je možné ulovené jedince odovzdať na študijné účely odborným organizáciám alebo je možné ich použiť na preparáciu. Tieto skutočnosti je potrebné uviesť do formulára o odlove kormoránov.

Rozhodnutie MŽP SR v plnom znení, ako aj obidve prílohy tohto rozhodnutia, formulár o odlove a nakladaní s ulovenými kormoránmi a zoznam územne príslušných útvarov ŠOP SR s kontaktmi sú umiestnené na webovej stránke Rady SRZ v sekcií Rada SRZ, Kormorán výnimka.