Kalendár lovu zveri

Čas ochrany a lovu zveri v SR podľa vyhlášky MP SR č. 344/2009 Z. z. 

Zver srstnatá:

Zver pernatá:

        Ďalšie ustanovenia:

  • nechránia sa tieto druhy zveri: líška hrdzavá, medvedík čistotný, psík medvedíkovitý, norok severský a nutria riečna ( celoročný odstrel)
  • ak deň pred prvým dňom času lovu alebo deň po poslednom dni času lovu pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, možno loviť aj v tento deň
  • vo zverniciach možno lov zveri, na ktorej chov zvernica slúži, vykonávať aj od 01. januára do 31. januára
  • v samostatných a uznaných bažantniciach možno loviť celoročne kunu lesnú, kunu skalnú, jazveca lesného, sojku škriekavú, havrana čierneho, čajku smejivú, straku čiernozobú a vranu túlavú
  • na plôdikových rybníkoch a rybníkoch s chovom násadových rýb možno loviť aj čajku smejivú po celý rok a na ostatných rybníkoch od 01. augusta do 30. novembra
  • v poľovných lokalitách tetrova hoľniaka, tetrova hlucháňa a v poľovných revíroch s plánovaným chovom jarabice poľnej možno loviť celoročne sojku škriekavú, kunu skalnú, kunu lesnú, straku čiernozobú a vranu túlavú
  • loviť sliepku bažanta poľovného možno len v bažantniciach, kde sa vypúšťajú umelo odchované bažantie kurčatá alebo dospelé jedince – sliepky, loviť ju možno od 01. októbra do konca februára.