Poľovný revír

Charakteristika:

          Revír PZ Hrádok Pliešovce je včlenený v troch katastrálnych územiach – Pliešovce, Zajžová a Bzovská Lehôtka. Má výmeru 3102 ha / z toho poľnohospodárska pôda – 2011 ha, lesné pozemky 1091 ha/ a susedí s revírmi OL Pliešovce, PZ Kalinka, PZ Môťová, OL Sása, PZ Čekovce, PZ Senohrad.
          K najvyšším vrchom pohoria Javorie v ktorom sa revír rozprestiera paria Sekier /887 m n.m./, Ježová /871 m n.m./ Lysec /886 m n.m./. Najvýznamnejšími vodnými tokmi sú Neresnica a Krupinica, ktorá v blízkosti obce vytvára malú umelú vodnú nádrž /rybník/.
         V dôsledku polohy kotliny, dochádza ku teplotným rozdielom. Priemerná ročná teplota sa pohybuje od 8°C v nižších a južne exponovaných polohách do 6°C (aj menej) vo vrcholových partiách 2°C. Najteplejším mesiacom roka je júl s priemernými teplotami 18-14°C a najchladnejším je január s -3 až – 5°C.
          Značná členitosť terénu Pliešovskej kotliny a okolia so skoro 700 m výškového rozpätia a tým i dosť rozdielne mikroklimatické pomery podmieňujú pestrosť vegetácie. Prevládajú lesy dubové a bukové. Vplyvom pasenia dobytka a iných hospodárskych zásahov sa do drevinovej skladby vmiešal dub cerový. Na pastviskách sa hojne vyskytujú podružné dreviny ako Čerešňa vtáčia, hruška a breza.
Revír je zaradený do štvrtej akostnej triedy s hlavnou zverou srnčou a pridruženou diviačou a jeleňou zverou. Normované kmeňové stavy zveri sú nasledovné – 59 ks srnčej, 14 ks diviačej a 3 ks jelenej zveri.

Starostlivosť o zver:

A. Zariadenia na kŕmenie zveri /kŕmidlá, zásypy/:      

  • jelenia                            8 ks
  • srnčia                           13 ks
  • ostatná raticová              6 ks
  • bažanty                          5 ks

B. Políčka pre zver:

  •  počet 3                       1,5 ha

C. Ostatné poľovnícke zariadenia:   

  • posedy uzatvorené        17 ks
  • ostatné                          15 ks
  • poľovnícke chaty            1 ks